VSICON 2022 Organizing Committee

Organizing Chairman

Dr VS Bedi

Organizing Vice Chairmen

Dr Sandeep Agrawal

Dr Tarun Grover

Dr Ajay Yadav

Senior Advisors

Dr Kumud M. Rai

Dr Rajiv Parakh

Organizing Secretary​

Dr Tapish Sahu

Treasurer

Dr Apurva Srivastava

Scientific Committee

Chairman
Dr Tarun Grover

Chairman
Dr Ajay Yadav

Dr Kapil Gupta

Dr Rishi Dhillan

CME Committee

Chairman
Dr Ambarish Satwik

Joint Secretary
Dr Dhruv Agarwal

Dr Nikhil Sharma

Advisory Committee

Dr Surinder Singh Khatana

Dr Rakesh Mahajan

Dr Virender Sheorain

Dr Vikram Patra

Dr Sohail Bukhari

Dr Manvendu Jha

Dr Nitish Anchal

Dr Nikhil Chaudhari

Dr Ashutosh Pandey